Тестове


Оценяване на знанията

Настоящата част на сборника е посветена на оценяването на знанията и уменията, придобити по време на проекта.

Тя съдържа хармонизирани тестове, чрез които се установяват знанията на учениците по темата за традиционните пролетни празници в Европа и се проследява надграждането им по време на изпълнението на проекта. Тестовете са представени така, че да дадат възможност за проследяване на процеса на придобиване на знанията и за оценяване на уменията на учениците да прилагат тези знания при изпълнението на задачите и при създаването на писмен текст.

В тази връзка са изработени тестове за три етапа от развитието на поекта:

За входно ниво, установяващи предварителни знания и умения. Провеждат се в началото на проекта;

За междинно ниво, установяващи усвояването на знанията вследствие на извършваната педагогическа работа. Провеждат се по време на изпълнението на проекта ;

За изходно ниво, установяващи усвоените знания и умения благодарение на проекта. Провеждат се в неговия край.

Резултатите на учениците се оценяват индивидуално и групово, като индивидуалните постижения се сравняват с постижението на останалите. Сформирани са три групи, спрямо които се сравняват постиженията – 1-4, 5-8 и 9-12 клас.

Тестовете включват следните видове задачи:

За трите групи - 1-4, 5-8 и 9-12 клас.
– С избираем отговор:

1.1. с въпроси от вида “ вярно - невярно ”,
1.2. с двуалтернативни въпроси,
1.3. с въпроси с множествен избор на отговора,
1.4. с въпроси за съпоставяне (свързване),
1.5. с въпроси за допълване,
1.6. с въпроси с кратък отговор,
1.7. с текстове за попълване на празни места.

За групите 5-8 клас и 9-12 клас:
– Писмени задачи за създаване на текст:
- За създаване на вид преразказ или кратък свободен отговор (5-8 клас).
- Със свободен отговор или за създаване на аргументативен текст (9-12 клас).

2.1. Трансформиращ преразказ
2.2. Сбит преразказ
2.3. Интерпретативно съчинение
2.4. Есе

Изготвени са общи за всички критерии за оценяване. За задачите с избираем отговор са дадени верните отговори, а създадените от учениците писмени текстове се оценяват по критериите за спазване на лексикалните, граматични, правописни и пунктуационни норми, както и специфичните правилата за писане на всеки вид текст.

За всеки тест се създава точкова система за оценяване и скала за превръщане на точките в оценки.

Алтернативни тестове

Спецификата на обучението по български език извън границите на България налага организирането на паралелки за ученици, които говорят слабо или изобщо не говорят български език. В тези паралелки обучението по български език е съобразено с нивото на учениците, като се използват методи, характерни за чуждоезиковото обучение. Стандартизираните тестовете, разработени по проекта за ученици, за които българският език е роден, се оказаха трудни за тези ученици. Това наложи разработването на алтернативни варианти на тестовете, при които задачите са съобразени с тяхното ниво на владеене на езика. Темите, лексиката и граматиката, заложени в тях, отговарят на педагогическата програма и стандартите, по които работят някои от училищата, участници в проекта. Въпросите са съобразени с изучения в рамките на проекта материал за пролетните празници. Но броят на въпросите и общата продължителност на теста са намалени. Проверяват се граматичните и лексикални умения на учащите се, усвоената информация, надграждането на знания и напредъкЪТ в края на проекта.

При изработването на алтернативните тестове са спазени същите принципи, методи и подходи, както и при стандартизираните.

Изработени са три вида тестове в зависимост от нивото на владеене на езика на обучаващите се – за 1-4, 5-8 и 9-12 клас.

Спазени са същите нива, както при стандартизираните тестове – входно, междинно и изходно.

Тестовете за трите групи включват:
– Задачи с избираем отговор;

1.1. с въпроси от вида “ вярно - невярно ”,
1.2. с двуалтернативни въпроси,
1.3. с въпроси с множествен избор на отговора,
1.4. с въпроси за съпоставяне (свързване),
1.5. с въпроси за допълване,
1.6. с въпроси с кратък отговор,
1.7. с текстове за попълване на празни места.

Тестовете са съобразени с нивото на знания и умения на учениците. Степента на трудност се повишава за всяко следващо ниво. За всеки тест е определен начин на оценяване на задачите, като за всяка задача са дадени определен брой точки. За всеки тест е създадена и скала за превръщане на точките в оценка.

Анализ на резултатите от тестовете

Резултатите от тестовете са обект на количиствен и качествен анализ. За тази цел е изработен фиш, който се попълва от преподавателите за всеки клас и за всеки етап от проекта.

Количественият анализ има за цел да покаже каква е успеваемостта на учениците, положили тестовете.

Качественият анализ има за цел да покаже до каква степен са изпълнени задачите, дали са овладени и спазени книжовните норми на езика (граматични, лескикални, правописни, пунктуационни и т.н.), дали са постигнати образователните, възпитателните, цивилизационни цели на проекта.

Преподавателят отбелязва също и какви мерки възнамерява да предприеме, за да се отстранят често допусканите грешки и да се поправят пропуските.

По този начин се проследява напредъкът на учениците във всяко училище, като в същото време се съпоставят постиженията между училища.

Следва фиш за анализ на резултатите.