Увод


Предговор

Педагогическият наръчник е изработен в рамките на проекта „Традиционни пролетни празници в Европа“ на програмата Еразъм + от преподавателските екипи на четирите училища, партньори по този проект : българско училище „Кирил и Методий“ и детска градина „Зайченцито бяло“ в Париж, БСОУ „Д-р Петър Берон“, Прага, Българско училище за роден език в Будапеща и училище за български език „Азбука“ в Дъблин.

Този проект е истинско предизвикателство за преподавателите. Развиващи дейността си в чуждоезикова среда, четирите учебни заведения имат за цел да запазят и популяризират един от считаните за рядък език в Европа – българския. В продължение на две години преподавателите експериментират различни методи и подходи, целящи да обогатят знанията на учениците по темата на проекта. Предвид факта, че партньорите са училища, в които се преподава български език, намиращи се в четири европейски столици, работата по проекта се насочи към изучаването не само на българските традиционни пролетни празници, но и на пролетните празници на страните, в които се намират училищата. В същото време преподавателите по български език и литература се придържат към изискванията на официалните учебни програми на МОН, както и се съобразяват със спецификата на обучението във всяко училище, произтичаща от особеностите на учениците – различно ниво на владеене на български език.

Не на последно място, предизвикателство е и възпитателната цел на проекта – възпитаване на учениците в духа на българската, но и на европейската ценностна система.

Целите на настоящия наръчник са едновременно скромни и амбициозни. Той е предназначен за всички, които работят в областта на преподаването на български език. Чрез него се споделят добри практики с преподавателите в чужбина, които извършват обучение по български език като роден или чужд. Той може да послужи за насърчение и пример за използване на народните традиции за разнообразяване на методите на преподаване. В същото време партньорските екипи се надяват, че сборникът може да даде интересни идеи на автори на учебни помагала, на методики и ръководства за преподаване на български език в чужбина и др.

Сборникът включва две части.

В първата част са предложени избрани уроци, илюстриращи работата на преподавателите по темата на проекта.

Във втората част е представена система за оценяване на педагогическата работа и усвояването на знанията в рамките на проекта. Оценяването се прави на три различни етапа от проекта и за различните нива на учениците.

Наръчникът е създаден в помощ на преподавателите в рамките на тяхната педагогическа работа. Материалите могат да бъдат използвани така, както са предложени, или да бъдат адаптирани в зависимост от нуждите и спецификите на обучението. Те могат да послужат като модел за реализиране на други образователни проекти и работа по други тематики.

Надяваме се, че нашият опит ще Ви бъде полезен.

Авторите